Save as

באופן פרדוקסלי, לא מעט קמפיינים שמבקשים מאיתנו להפסיק את השימוש בנייר שלא לצורך, חוטאים בעצמם כשמשתמשים בנייר להעברת המסר.
אפשר ללמוד מ-wwf ←